Więcej o autorze

Wywieszenie wizerunku sprawcy kradzieży w sklepowych witrynach – sposób na złodzieja, czy działanie niezgodne z prawem?

\Ostatnio jest bardzo głośno o tym, że właściciele małych sklepów nie radząc sobie ze sprawcami kradzieży, wywieszają wizerunek sprawcy w witrynach sklepowych. Motywy jakimi kierują się właściciele sklepów to ułatwienie znalezienia sprawcy, czy też funkcja typowo wychowawcza, w postaci zapobieżenia dalszym kradzieżom. Nie mają świadomości, że takie działanie naraża ich na poważne konsekwencje natury prawnej i ekonomicznej.

Bezsprzecznie trzeba stwierdzić, że kradzieże w sklepach zasługują na uzasadnione potępienie, jednak stosowane przez właścicieli działanie jest bardzo ryzykowne. Wywieszanie wizerunków sprawców tych kradzieży nie jest zgodne z prawem i narusza nie tylko przepisy prawa cywilnego, ale też karnego.

W pierwszej kolejności wywieszenie zdjęcia sprawcy narusza jego dobra osobiste między innymi w postaci wizerunku czy dobrego imienia. Powszechnie wiadomo, że każdy może żądać, aby krzywdy, które doznaje w związku z naruszeniem dóbr osobistych, zostały w pewien sposób zrekompensowane.  Zadośćuczynienie za doznany uszczerbek fizyczny czy też psychiczny może nastąpić bądź przez świadczenie pieniężne na rzecz osoby, której dobro zostało naruszone, bądź na cel społeczny – zależy to od woli żądającego ochrony. Aczkolwiek w wypadku wywieszenia wizerunku sprawcy trzeba spojrzeć na naruszenie dóbr osobistych szerzej, ponieważ w ten sposób naruszane są dobra osobiste nie tylko samego sprawcy, ale jego osób najbliższych.

W związku z powyższym krąg podmiotów uprawnionych do zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych powiększa się. Ciężko też powiedzieć, o jak duże zadośćuczynienie może walczyć osoba, której dobro zostało naruszone. Zależy to od tego, na jakie straty naraziło ją wywieszenie zdjęć w sklepie.

Istotny jest również fakt, że w momencie dołączenia napisu „złodziej” itp. do zdjęcia sprawcy, osoba wywieszająca taką informacje narusza przepisy karne o zniesławieniu. Takie postępowanie może poniżyć osobę w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.

Kolejno w przypadku wyżej wymienionego działania właścicieli sklepów można mówić o naruszeniu ochrony danych osobowych. W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. W sytuacji wywieszenia wizerunku osoby zidentyfikowanie jej jest bardzo ułatwione.

Trzeba mieć świadomość, że w dzisiejszych czasach ludzie dopuszczający się czynów zabronionych mają w większości duże pojęcie o prawie. Właściciele większych kompleksów handlowych są bardziej narażeni na potencjalny pozew z tytułu naruszenia dóbr osobistych, niż właściciel małego sklepu. Nie bez znaczenia jest też możliwość wyłudzania pieniędzy przez potencjalnych sprawców kradzieży tytułem zadośćuczynienia.

Następnie poruszając problem ekonomiczny, działanie stosowane przez właścicieli sklepów może zostać odebrane pozytywnie , bądź negatywnie przez potencjalnych klientów w Pana drogeriach handlowych. Wiąże się to z możliwością straty klientów, bądź ich pozyskaniem.

Najbardziej właściwym postępowaniem w sytuacji  zaistnienia kolejnych kradzieży w sklepach jest natychmiastowe wezwanie Policji, przedstawienie im jako głównego dowodu materiałów z monitoringu i pozostawienie dalszych działań temu organowi.

Podsumowując należy całkowicie zrezygnować z publikacji wizerunku sprawcy, czy publikacji filmu z monitoringu w Internecie. Działanie na własną rękę może przysporzyć wiele negatywnych konsekwencji, od których z powodu jednoznacznego faktu naruszenia prawa będzie ciężko się uwolnić.