Więcej o autorze

Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku jest regulowane przez przepisy art. 1025 – 1029¹ Kodeksu Cywilnego oraz dział IV Kodeksu Postępowania Cywilnego. I jest jednym z dwóch sposobów regulowania spraw spadkowych, drugą drogą jest możliwość uzyskania poświadczenia dziedziczenia przez spadkobiercę. W tym artykule uwaga zostanie zwrócona tylko na sądowe stwierdzenie nabycia spadku.

BIK_spadku_prawde_powie_6273016

Spadek nabywamy w chwili otwarcia spadku a samo otwarcie następuję w chwili śmierci spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku ma na celu określenie kręgu osób uprawnionych do spadku oraz oznaczenie, w jakim stopniu dziedziczą oni spadek. W postanowieniu o nabyciu spadku nie są oznaczane jego składniki.

Stwierdzenie nabycia spadku jest swoistym dowodem tego, że posiadamy spadek. Ma to ogromne znaczenie na przykład w przypadku chęci uregulowania prawa własności w księgach wieczystych.

Postępowanie to jest rozpoznawane w trybie nieprocesowym i wnioskowym, oznacza to, że jest wymagany wniosek, aby sąd mógł wydać postanowienie w niniejszej sprawie. Wniosek taki może złożyć osoba, która posiada interes prawny w uzyskaniu takiego postanowienia. Może być to małżonek, dziecko lub rodzić spadkodawcy a także wierzyciel, dochodzący swoich wierzytelności.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie może być złożony przed upływem 6 miesięcy od momentu otwarcia spadku, chyba, że wszyscy znani spadkobiercy złożyli oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Podsumowując wniosek należy złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy, chyba, że wszyscy uprawnieni do dziedziczenia złożą stosowne oświadczenia.

Np. Pan Jan Kowalski zmarł 1 stycznia 2014r. pozostawiając żonę oraz 3 dzieci, jedno z tych dzieci nie chce złożyć oświadczenia, w którym określa swoją wolę. W związku z tym wniosek do sądu może być złożony najwcześniej po dniu 1 lipca 2014r.

Oświadczenia te mogą być złożone także w toku sprawy i wtedy sąd pobiera opłatę w wysokości 50 zł za każde z nich, brak oświadczenia oznacza przyjęcie spadku wprost. Ma do daleko idące konsekwencję w szczególności, kiedy zmarły spadkodawca miał długi.

Ważną kwestią w przygotowaniu takiego wniosku jest wcześniejsze zebranie potrzebnych dokumentów. Przede wszystkim należy udowodnić zdarzenie, które stanowi podstawę całego postępowania spadkowego tj. śmierci spadkodawcy, w tej sytuacji konieczny jest akt zgonu.

Kolejnymi dokumentami niezbędnymi w postępowaniu są dowody potwierdzające prawo do dziedziczenia tj. określające związki spadkobierców z spadkodawcą. Takimi dokumentami są przede wszystkim akt małżeństwa oraz akty urodzenia dzieci. Dokumenty te są dostępne w właściwych urzędach stanu cywilnego. Koszt uzyskania odpisu jednego aktu to 22 zł. Warto wiec jest zapytać pozostałych uczestników czy nie posiadają tych dokumentów.

Wniosek o stwierdzenia nabycia spadku kierujemy do Wydziału cywilnego Sądu Rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.

Do złożonego wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty stałej w wysokości 50 zł. Opłatę tę możemyuiścić na kilka sposobów:

  1. Wpłacając ją na rachunek bankowy sądu (w tytule wpisujemy informację pozwalające określić sprawę) dowodem może być wydruk potwierdzenia przelewu.
  2. Wpłacając ją w kasie sądu, potwierdzenie uiszczenia opłaty powinno być zamieszczone na wniosku.
  3. Kupując i naklejając znaki opłaty sądowej na wniosku.

Uprawnionym do złożenia wniosku jest każdy, kto ma w tym interes prawny, przede wszystkim jest to spadkobierca, ale może być nim także wierzyciel spadkobiercy i wierzyciel spadkodawcy. Wnioskodawca powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. We wniosku obligatoryjne jest także podanie swojego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania.

Ważne jest także podanie informacji o wszystkich pozostałych spadkobiercach oraz podanie ich danych wraz z adresem zamieszkania.

Następnym krokiem jest określenie żądania, poniżej przedstawiam przykładową formę, w jakiej możemy je określić:

Wnoszę o:

Stwierdzenie, że spadek po (imię i nazwisko spadkodawcy) ostatnio zamieszkałym (adres ostatniego zamieszkania) synu/córce (imiona i nazwiska rodziców spadkodawcy), zmarłym dnia (data śmierci) w (miejsce) na podstawie ustawy nabyli (imię i nazwisko, adres spadkobierców wraz z oznaczeniem stopnia pokrewieństwa)

Kolejnym elementem wniosku jest uzasadnienie. Jego forma i złożoność jest uzależniona od stanu faktycznego. W uzasadnieniu opisujemy relację rodzinne istniejące między spadkodawcą a spadkobiercami. Jeżeli nie znamy innych spadkobierców niż tych, których wymieniliśmy wcześniej to składamy stosowne zapewnienie. Pamiętać należy, aby podpisać wniosek.

Następnie składamy wniosek w biurze podawczym sądu lub wysyłamy go pocztą (warto jest wysłać z potwierdzeniem odbioru). Wniosek jest składany wraz z jego odpisami i odpisami dołączonych do niego dokumentów w tylu egzemplarzach ile jest uczestników postępowania. Jeden egzemplarz zostawiamy dla siebie.

 

Tagi: , , , , ,