Więcej o autorze

Prawa i obowiązki adwokata – cz. I

Specyfiką zawodu adwokata jest świadczenie szeroko rozumianej pomocy prawnej, zwłaszcza udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii, opracowywanie aktów prawnych, reprezentacja przed sądami oraz urzędami. Pomoc ta jest świadczona w imieniu i na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych. Adwokat ma również prawo do sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za ich zgodność z oryginałem.

Do obowiązków adwokata, przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z pełnieniem funkcji należy złożenie ślubowania wobec dziekana. Treść ślubowania została określona w art. 5 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 r. – Tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1188).

Kolejnym obowiązkiem, którego przestrzegać musi adwokat jest zachowanie w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się on w związku z prowadzoną przez siebie sprawą. Obowiązek ten nie może być ograniczony w czasie i nie można zwolnić go od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się w toku prowadzonych spraw. Nie dotyczy to jednak informacji dostępnych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.).

Prawem, z którego adwokat w wykonywaniu zawodu korzysta jest prawdo ochrony prawnej podobnie jak sędzia lub prokurator. Ponadto korzysta on z wolności słowa i pisma – oczywiście w granicach określonych przez zadania adwokatury oraz zgodnie z literą prawa. W swej pracy adwokat ma również prawo do odmowy udzielenia pomocy prawnej, jednak tylko z ważnych przyczyn, o których to ma obowiązek poinformować zainteresowanego.

Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej adwokat jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania reguł wynikających z godności zawodu, a także do kierowania się zasadami wynikającymi z uchwał władz samorządu adwokackiego, orzecznictwa oraz ogólnie przyjętych norm zwyczajowych. Jeżeli adwokat wykonuje swą działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek przestrzegania zarówno zasad etyki adwokackiej przyjętych w naszym kraju, jak również zasad obowiązujących w kraju wykonywania działalności.

Zawód adwokata, jak już wcześniej wspomniałam polega na świadczeniu pomocy prawnej. W związku z tym, jest on obowiązany do dochowania szczególnej dbałości i rzetelności swych działań i podejmowanych czynności. W szczególności należy nadmienić, iż musi on zachować zasadę rzeczowości, działać w granicach prawa, odpowiadać za formę i treść pism przez niego redagowanych, nawet jeżeli nie zostały przez niego podpisane. Ponadto adwokat jako osoba, która podczas wykonywania swych czynności ma zagwarantowaną wolność słowa, musi mieć na uwadze zachowanie umiaru w formułowaniu wypowiedzi. Zwłaszcza chodzi tutaj o to, że nie powinien on używać zwrotów wulgarnych, obraźliwych, grozić ściganiem karnym czy też dyscyplinarnym. W przypadku występowania przed sądem, swoje wypowiedzi ma obowiązek przedstawić w takiej formie, by uniknąć przytoczenia okoliczności lub wyrażeń drastycznych czy też uwłaczających powadze sądu lub godności zawodu adwokackiego.

Tagi: , , , ,