Roczne świadczenie rodzicielskie z tytułu urodzenia się dziecka także bez umowy o pracę

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów od 1 stycznia 2016 r. rodzice, którym urodzi się dziecko, a nie opłacają składek na ubezpieczenia społeczne z uwagi na Czytaj więcej…

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Poza standardowym wypowiedzeniem umowy o pracę przewidzianym w przepisach prawy pracy, ustawodawca przewidział możliwość wypowiedzenia Czytaj więcej…


Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej?

W pierwszej kolejności wskazania wymaga, że zawieszenie działalności może być dokonane jedynie przez przedsiębiorcę nie zatrudniającego pracowników Czytaj więcej…


Przedawnienie roszczeń o świadczenia z umów

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że nasze zobowiązania ulegają przedawnieniu i po upływie określonego ustawowo terminu mamy możliwość uchylenia się Czytaj więcej…


Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający są podmiotami zobligowanymi do stosowania ustawy zgodnie z regulacją art. 3 Pzp, przy zastrzeżeniu, Czytaj więcej…


Upadłość konsumencka – przesłanki ogłoszenia, wymagania wniosku o jej ogłoszenie

Upadłość konsumencka – przesłanki ogłoszenia, wymagania wniosku o jej ogłoszenie Czytaj więcej…Leasing – alternatywa dla prowadzących działalność gospodarczą.

Leasing stanowi jedną z alternatyw dla zakupu drogich sprzętów koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także samochodów Czytaj więcej…

ALIMENTY W PRAKTYCE

Na pewno wielu z Was było do tej pory przekonanych, że tzw. alimenty płacą tylko rodzice na rzecz swoich dzieci. Oczywiście w praktyce rzeczywiście największe Czytaj więcej…

Przystąpienie do postępowania odwoławczego przed KIO

Zgodnie z treścią  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych zwanej dalej Pzp Czytaj więcej…


Regulamin zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – tryb uchwalenia oraz zakres spraw jakie powinien regulować

Uchwalenie regulaminu organu zarządzającego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej także „sp. z o.o.”), jakim jest niewątpliwie zarząd, ma na celu Czytaj więcej…

Skutki śmierci wspólnika spółki jawnej.

Spółka jawna jest spółką osobową prawa handlowego i uregulowano ją w ustawie  z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Czytaj więcej…

Możliwości zakwestionowania przez zamawiającego wyników kontroli przeprowadzonej przez Prezesa UZP

W obszarze prawa zamówień publicznych występuje szereg podmiotów, którym ustawodawca przyznał kompetencje w zakresie weryfikacji i oceny Czytaj więcej…