Więcej o autorze

OPINIA NT. NOWELIZACJI ART. 129 KODEKSU PRACY

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. Poz. 896), dalej zwana „ustawą nowelizującą” która wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2013 r., art. 129 Kodeksu pracy otrzymuje następujące brzmienie:

0§ 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135-138, 143 i 144.
0§ 2. W każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

0§ 3. Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

0§ 4. Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli:

1) rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy, obwieszczenia, o którym mowa w art. 150 § 1, albo z umowy o pracę,

2) w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w § 1; w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik,

3) na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401,

4) na pisemny wniosek pracownika ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy.
§ 5. Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie odrębnych przepisów; w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy.

Jak wynika z powyżej wprowadzonej zmiany, pracodawca, wobec pracowników zatrudnionych w systemie zmianowym lub z dniówkami powyżej ośmiu godzin, będzie miał obowiązek przygotowania szczegółowych grafików pracy tych pracowników obejmujących okres co najmniej jednego miesiąca. Grafik ten będzie musiał być przekazywany pracownikowi co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony – pisemnie lub w formie elektronicznej – w przypadku formy pisemnej
Przemysław Szczepanowski
należałoby uzyskać potwierdzenie pracownika, iż zapoznał się z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, natomiast przy formie elektronicznej wystarczające jest wysłanie wiadomości do adresata tak, aby mógł się z nią zapoznać.
W związku z nowelizacją, straci moc §14 ust. 3 Regulaminu Pracy Pracowników , zgodnie z którym szczegółowy rozkład czasu pracy pracowników w poszczególnych dniach miesiąca w ciągu 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego określają harmonogramy pracy sporządzane na okres miesięczny i podawane do wiadomości pracownikom na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem miesiąca, jako sprzeczny z art. 129§3 Kodeksu pracy.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 3 ustawy nowelizującej okresy rozliczeniowe wprowadzone przed wejściem w życie nowych przepisów i trwające w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej kończą się z upływem czasu, na jaki zostały wprowadzone. Oznacza to, że obowiązki nałożone na pracodawcę ustawą nowelizującą aktualizują się z momentem zakończenia dotychczasowych okresów rozliczeniowych.

Przed rozpoczęciem kolejnych okresów rozliczeniowych, pracodawca będzie miał obowiązek przygotowania szczegółowych grafików pracy pracowników na co najmniej jeden miesiąc. Grafik ten będzie musiał być przekazywany pracownikowi co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony.

Jeśli chodzi o wprowadzenie zmian w rozkładzie czasu pracy podanym do wiadomości pracownikom zgodnie z nowymi przepisami, to pracodawca ma możliwość skorzystania z takiej możliwości w sytuacjach wcześniej nieprzewidzianych, takich jak nagła nieobecność pracownika, wzrost zamówień, etc. Wówczas jednak, na mocy art. 1513 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy, należy udzielić innego dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego w terminie z nim uzgodnionym.

Nie ma natomiast obowiązku ani nie wydaje się celowe określanie w regulaminie pracy sytuacji, w których dopuszczalna byłaby zmiana rozkładu czasu pracy. Możliwość bowiem takiej sytuacji zakłada wprost art. 1513 Kodeksu pracy nie wskazując na okoliczności uzasadniające wykonywanie pracy przez pracownika w dniu wolnym od pracy wynikającym z obowiązującego go rozkładu czasu pracy. W chwili obecnej, przy braku orzecznictwa w tym zakresie należy przestrzegać, by zmiana rozkładu czasu pracy następowała w sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych potrzebami pracownika lub pracodawcy.