Więcej o autorze

Nowe przepisy w 2016

Właśnie rozpoczął się luty kolejnego, 2016 roku. Jednak nadal nie wszyscy są świadomi wprowadzonych w nim nowych przepisów prawnych. W przypadku rozliczania się z Urzędem Skarbowym, zatrudniania pracowników, zamiaru pisania pozwu lub prowadzenia sklepu internetowego – warto upewnić się, że wiedza jest aktualna. Poniższy tekst sygnalizuje wskazane zmiany.

W pierwszej kolejności warto omówić nowy obowiązek osób prowadzących sklepy internetowe. Od 9 stycznia są one zobowiązane do poinformowania klientów o możliwości rozwiązywania sporów nową drogą – poprzez unijną instytucję ODR. Oznacza to internetową platformę Online Dispute Resolution, która zgodnie z wprowadzającym regulację Rozporządzeniem UE nr 524/2013 zacznie działać w połowie lutego pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Co to zmienia z punktu widzenia e-commerce? Po prostu wprowadza konieczność umieszczenia w regulaminie sklepu klauzuli informującej o powyższym, a także poinformowania o platformie również w momencie złożenia przez klienta reklamacji.

Inną formą zachęcenia uczestników obrotu prawnego do prób polubownego załatwiania sporów jest nowa treść art. 187 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zgodnie z dodanym w § 1 punktem trzecim tego artykułu – pisząc pozew, jesteśmy zobowiązani zamieścić informację o próbie mediacji lub innego pozasądowego rozwiązania sporu między stronami. Natomiast w przypadku ich niepodjęcia o powodach takiego zaniechania. Niewykluczone, że w praktyce pominięcie takiego zapisu może spowodować wezwanie do uzupełnienia braków formalnych pozwu i przedłużenie postępowania. Na marginesie wartym odnotowanie jest także podwyższenie stałej opłaty na rzecz sądu pobieranej od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego. Dotąd niezależnie od wartości przedmiotu sporu wynosiła ona 40 złotych, obecnie dla tych przekraczających 10 tysięcy wzrosła do 300 zł.

Pisząc pozew, należy także obecnie zwrócić uwagę na kwestię odsetek, w których również nastąpiła zmiana. W obecnych realiach możliwe jest domaganie się odsetek w licznych wariantach – liczonych według dotychczasowych przepisów, czy odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek umownych za opóźnienie, odsetek maksymalnych za opóźnienie, odsetek umownych w transakcjach handlowych za opóźnienie wg aktualnie obowiązujących przepisów. Wynika to ze zmian wysokości odsetek dla poszczególnych przypadków. Najczęściej jednak będziemy mieć do czynienia z sytuacją, w której odsetki należne za okres sprzed 1 stycznia tego roku dochodzone będą jak dotychczas (co jednak również należy jednoznacznie zaznaczyć!), a „świeższe” według nowej wysokości określonej w art. 481 Kodeksu Cywilnego. Co ciekawe, kwestii konieczności rozróżnienia podstawy odsetek w pozwie nie uwzględniają formularze, które wciąż oferują jedynie możliwość wypełnienia rubryki dotyczącej wyłącznie odsetek ustawowych. Tak więc regulacja, której intencją było uproszczenie, na chwilę obecną komplikuje sytuację domagającego się odsetek podmiotu.

Ułatwieniem natomiast powinna być kolejna ze zmian – dla wielu podatników nie będzie już konieczności rozliczania się w dwóch różnych Urzędach Skarbowych. Dotąd podatek dochodowy rozliczano zgodnie z art. 17 Ordynacji podatkowej zgodnie z miejscem zamieszkania, natomiast ustawa o VAT wprowadzała w tym zakresie wyjątek i konieczność rozliczania tego podatku ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Obecnie ten wyjątek został uchylony, co doprowadza do sytuacji, w której wszystkie podatki rozliczane będą w tym samym Urzędzie zgodnie z Ordynacją. Nie ma konieczności składania aktualizacji VAT-R.

Ostatnią ze zmian, jeszcze niewprowadzoną – wejdzie w życie 22 lutego – jest kwestia zrównania okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony i nieokreślony. Dotychczas te pierwsze mogły zostać wypowiedziane jedynie w przypadku zastrzeżenia takiej możliwości w ich treści, a okres wypowiedzenia był dwutygodniowy. Obecnie będzie uzależniony od stażu, zgodnie z art. 36 Kodeksu Pracy dotyczącym dotąd jedynie umów na czas nieokreślony. Oczywiście w ten sposób proporcjonalnie wzrosnąć mogą kwoty odszkodowań w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego upływu miała trwać dana umowa.

Tak więc jak zwykle początek nowego roku przynosi sporo zmian prawnych, które w mniejszym lub większym stopniu wpływają na sytuację osób prowadzących działalność. Część ze zmian będzie z pewnością dla nich ułatwieniem. Co do pozostałych pozostaje mieć nadzieję na wyrozumiałą postawę organów państwa oraz prędkie dopasowanie pozostałych przepisów do tych świeżo wprowadzonych.

  • Agata

    Co do ostatniej ze zmian- dobrze byłoby zaznaczyć, że chodzi tu tylko o umowy o pracę, a nie o wszystkie umowy na czas określony i nieokreślony.