Więcej o autorze

Ile kosztuje postępowanie w sądzie?

Postępowanie sądowe w większości przypadków pociąga za sobą konsekwencję finansowe. Osoba wchodząca w spór sądowy oprócz kosztów zastępstwa procesowego zobowiązana jest także uiścić wydatki i opłaty sądowe. Z jednej strony celem takiego rozwiązania jest zapewnienie środków finansowych mających na celu sfinansowanie działalności organów wymiaru sprawiedliwości a z drugiej strony powstrzymują przed wszczynaniem sporu sądowego bezzasadnie lub z błahego powodu. 

W sprawach cywilnych aktem prawnym, który reguluje zasady określania kosztów sądowych jest ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014r. poz. 1025).

Do uiszczenia kosztów sądowych zobowiązana jest strona, która wnosi pismo procesowe do sądu lub wniesione pismo powoduje wydatki, jeżeli ustawa stanowi że pismo podlega opłacie.

Wydatki obejmują przede wszystkim koszty poniesione na:

– koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazaniem przez sąd obowiązkowym osobistym stawiennictwem w sądzie,

– zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów przez świadków,

– wynagrodzenie i koszty poniesione przez biegłych, tłumaczy i kuratorów ustanowionych dla strony danej sprawie,

– koszty przeprowadzenia innych dowodów,

Sposób uiszczania kosztów sądowych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.

Opłatę sądową można uiścić:

– na rachunek bankowy właściwego sądu (przelew), w tym przypadku należy dowód uiszczenia opłaty dołączyć jako załącznik do pisma procesowego. W tytule przelewu należy wpisać dane umożliwiające przypisanie wpłaty do danej sprawy np. dane powoda lub sygnatura sprawy.

– w kasie sądu, pracownik upoważniony do odbioru opłaty potwierdza ten fakt na piśmie procesowym oraz poprzez wydanie dowodu wpłaty.

– przez umieszczenie na piśmie procesowym znaków opłaty sądowej. Wzory opłat sądowych figurują o wartości 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł.

Opłatę sądową możemy podzielić na:

1. Opłatę stałą, pobiera się ją w sprawach o roszczenia nie majątkowe oraz niektórych wskazanych w ustawie sprawach o roszczenia majątkowym, opłata ta wynosi nie mniej niż 30 zł a nie więcej niż 5 000 zł.

2. Opłatę stosunkową, pobiera się ja w sprawach o roszczenia majątkowe, wynosi ona 5% (2% w postępowaniu grupowym) wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, opłata ta wynosi nie mniej niż 30 zł a nie więcej niż 100 000 zł.

3. Opłatę podstawową, pobiera się w przypadkach w których nie pobiera się opłaty stałej lub stosunkowej, wynosi ona 30 zł.

4. Opłata tymczasową, pobiera się w przypadku kiedy nie można ustalić przedmiotu wartości sporawy, określa się ją w granicach od 30 zł do 1 000 zł.

Połowę opłaty pobiera się od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty.

Czwartą cześć opłaty pobiera się w przypadku pozwu w postępowaniu nakazowym i pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Piątą cześć opłaty pobiera się w przypadku interwencji ubocznej i zażalenia (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej).

Trzy czwarte opłaty pobiera się od zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Opłata za poszczególne pisma procesowe wnoszone do Sądu Rejonowego:

 

Proces

Naruszenie posiadania

 

200 zł

Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

200 zł

Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

200 zł

 

 

Postępowanie uproszczone

Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy

Do 2 000 zł

 

30 zł

Ponad 2 000 zł do 5 000 zł

100 zł

Ponad 5 000 zł do 7 500 zł

250 zł

Ponad 7 500 zł

300 zł

 

Postępowanie nieprocesowe

Sprawy z zakresu Prawa Rodzinnego – opłaty stałe

wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

1000 zł

wniosek wraz ze zgodnym projektem podziału tego majątku

300 zł

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego opłaty stałe

Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej

200 zł

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

200 zł

Wniosek o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie

200 zł

Wniosek o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólne

100 zł

Wniosek o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania

100 zł

Rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej

100 zł

Wniosek o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie

2000 zł

Wniosek w sprawie o zniesienie współwłasności

1000 zł

Wniosek wraz ze zgodnym projektem zniesienia współwłasności

300 zł

Sprawy z zakresu prawa spadkowego – opłaty stałe

Wniosek o:
– stwierdzenie nabycia spadku;
– zabezpieczenie spadku;
– sporządzenie spisu inwentarza;
– odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

50 zł

(Jeżeli powyższe wnioski, są umieszczone w jednym piśmie lub we wniosku o dział spadku, opłatę pobiera się od każdego z nich odrębnie)

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku
– apelacja,
– skarga kasacyjna,
– i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,

100 zł

– wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu,
– wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu.

100 zł

Wniosek o dział spadku

500 zł

Zgodny projekt działu spadku

300 zł

Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności

1000 zł

Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności

600 zł

Wniosek o przesłuchanie świadka testamentu ustnego

Nie pobiera się opłat

O otwarcie i ogłoszenie testamentu

Nie pobiera się opłat

O zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu

Nie pobiera się opłat

Opłaty w sprawach z postępowania nieprocesowego

Wniosek o:

– złożenie przedmiotu świadczeń do depozytu sądowego

100 zł

– wydanie z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia

100 zł

Zażalenia, apelacja, skarga kasacyjna, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe
zostało wszczęte z urzędu;

Opłata stała 40 zł

Opłaty w postępowaniu zabezpieczającym

Wniosek o:

– udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie

40 zł

– zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego

40 zł

Wniosek o:

– udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie

100 zł

– zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego

100 zł

Opłaty stałe w postępowaniu egzekucyjnym

Wniosek o:

– wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu

40 zł

– ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela

40 zł

– przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać

40 zł

– ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego

40 zł

– nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku

40 zł

Wniosku o:

– nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty

50 zł

– nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

50 zł

– nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu

50 zł

– nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność  bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki

50 zł

– nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność  bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki

50 zł

– umorzenie książeczki oszczędnościowej z związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono

50 zł

Zarzuty na odpis i oszacowanie nieruchomości

100 zł

Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów

100 zł

Wniosek o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania

100 zł

Wniosek o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności.

100 zł

Wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika

100 zł

Zatwierdzenie  planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień

100 zł

Wiosek o:

– wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

1000zł

– wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego

1000zł

Inne opłaty

Wniosek o przeprowadzenie posterowania pojednawczego

40 zł

Wniosek o zabezpieczenie dowodu

40 zł

Wniosek o wydanie postanowienia co do wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem polubownym

300 zł

Skarga na czynność komornika

100 zł

Zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie:
– oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza;
– skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
– przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
– wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
– należności świadka

Opłata stała 40 zł

Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej

Opłata stała 100 zł

– zażalenie,
– interwencja uboczna,
– apelacja,
– skarga kasacyjna,
– skarga o wznowienie postępowania,
– skarga o stwierdzenie niegodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
– interwencja główna  

Opłata taka sama jak opłata od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie

1/5 części opłaty

4. Sprzeciw od wyroku zaocznego

Połowa opłaty

Opłata kancelaryjna

Za każdą rozpoczętą stronę
– poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
– Odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności
– Odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności
– Zaświadczenia

6 zł

– dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele

pobiera się opłatę
w wysokości podwójnej

– od wniosku o wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy,
za każdą rozpoczętą stronicę danego dokumentu

1 zł

Tagi: , , , , , , , , ,