Więcej o autorze

Granice wyrokowania w postępowaniu cywilnym a określenie dnia wymagalności raty alimentacyjnej.

W sprawie o alimenty regułą jest konieczność rozstrzygnięcia, do którego dnia miesiąca mają być płatne kolejne raty alimentacyjne.

Strony mają prawo sformułować swoje żądania co do tego, który dzień miesiąca ma być dniem wymagalności ww. rat.

Jeżeli powód i pozwany, zajmując swoje stanowiska w postępowaniu, wskażą dwa różne dni miesiąca, wówczas Sąd może w wyroku wskazać tylko jeden z tych dni jako dzień wymagalności raty alimentacyjnej. Nie jest możliwe wskazanie jakiegokolwiek innego dnia miesiąca, gdyż byłoby to naruszenie zakazu orzekania poza granicami żądania wyrażonego w art. 321 § 1 k.p.c.

Takie stanowisko zajął Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt VI Ca 242/14 (orzeczenie to jest prawomocne).

Powódka dochodząca świadczeń alimentacyjnych wskazała, że żąda, by były one płatne do piątego dnia każdego miesiąca. Pozwany wskazał, że wyraża wolę płacenia alimentów wyłącznie do piętnastego dnia każdego miesiąca. Sąd Rejonowy w Pruszkowie wydał wyrok, w którym wskazał dziesiąty dzień miesiąca jako dzień wymagalności kolejnych rat alimentacyjnych.

Od wyroku Sądu Rejonowego złożona została apelacja, w której zarzucono m.in. naruszenia art. 321 § 1 k.p.c. poprzez określenie w sentencji wyroku dnia wymagalności raty alimentacyjnej, który nie został wskazany przez żadną ze stron.

Sąd Okręgowy w w/w wyroku z dnia 11 czerwca 2014 r. uznał ten zarzut za słuszny i zmienił wyrok, wskazując, że alimenty mają być płatne do piętnastego dnia każdego miesiąca tj. zgodnie z żądaniem pozwanego.

Pogląd Sądu Okręgowego należy uznać za słuszny. Otóż żądanie, by jakieś zdarzenie prawne ziściło się w określonym dniu, nie jest żądaniem, które mogłoby podlegać miarkowaniu, gdyż nie jest żądaniem o charakterze ilościowym. Dlatego też, choć w przedstawionej sprawie, dziesiąty dzień miesiąca mieści się w przedziale czasowym, którego granice stanowią dni wskazane przez strony (piąty i piętnasty dzień miesiąca), to jednak nie można owego przedziału czasowego postrzegać jako przestrzeni czasowej, która stanowi granice wyrokowania w tym względzie. Wskazanie każdego innego dnia niż piąty lub dziesiąty dzień miesiąca jako dzień wymagalności raty alimentacyjnej jest rozstrzygnięciem nie pokrywającym się z żądaniem żadnej ze stron, a zatem narusza art. 321 § 1 k.p.c.

Reasumując, w sprawie, gdzie jednym z elementów sporu jest ustalenie dnia danego miesiąca, do którego ma być płacona rata alimentacyjna lub też jakakolwiek rata innego świadczenia, Sąd w wyroku ma możliwość zawarcia wyłącznie takiej daty, która została wskazana przez jedną ze stron. Sąd nie ma możliwości wskazania jakiejkolwiek innej daty, nawet jeśli data ta mieściłaby się w czasie zakreślonym przez daty wskazane przez strony.