Więcej o autorze

Czy dopuszczalne jest skanowanie i rozpowszechnianie w sieci firmowej artykułów prasowych (w części lub w całości) z zakupionych przez firmę gazet?

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, plastyczne, fotograficzne. Bez wątpienia zatem utworem pozostaje artykuł prasowy, który pozostaje pod ochroną przewidzianą w powołanej wyżej ustawie.

Na podstawie wyłączenia przewidzianego w art. 4 powołanej ustawy nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego proste informacje prasowe. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów powszechnych, za proste informacje prasowe można uznać notowania giełdowe, kroniki wypadków, prognozy pogody.

Na podstawie art. 23 tej ustawy bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Użytku wewnątrz zakładu pracy nie można uznać za użytek osobisty i nie podlega on przepisowi art. 23 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.1 Kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie artykułów poprzez ich przesyłanie za pośrednictwem wewnętrznej sieci jest bowiem przynoszącym korzyści wykorzystaniem cudzego utworu we własnej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, w celu skanowania wybranej części bądź całości tytułu prasowego i udostępnienia go w ogólnodostępnej sieci firmowej, firma powinna uzyskać na taki użytek zezwolenie wydawcy, czyli właściciela praw autorskich. W przeciwnym razie firma dopuści się naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim, a wydawcy przysługiwać będzie roszczenie odszkodowawcze. Zgoda może być udzielona w dowolnej formie.

Konkludując, jedynie proste informacje prasowe mogą być kopiowane i rozpowszechniane pracownikom w sieci firmowej bez naruszenia prawa autorskiego.