Więcej o autorze

Ciąża a brak ubezpieczenia zdrowotnego.

Zdarzają się przypadki, w których kobieta zachodząc w ciążę nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego. Jak postąpić gdy nie posiadamy zatrudnienia bądź wykonujemy wolny zawód?

Co mówi prawo?
Według ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) kobiety w ciąży objęte są bezpłatną opieką medyczną przez cały czas jej trwania oraz przez pierwsze sześć tygodni połogu. Dotyczy to wszystkich kobiet posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na fakt posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, a opieka dotyczy wszystkich potrzebnych świadczeń, które są udzielane ze względu na stan zdrowia.
O szczególnym uprawnieniu kobiet w ciąży mówi również Konstytucja RP w art. 68 ust. 3, który stanowi, że państwo ma obowiązek objęcia szczególną opieką zdrowotną dzieci do 18. lat, kobiety w ciąży, w okresie połogu, osoby niepełnosprawne oraz w podeszłym wieku. Zapis ten jest skonkretyzowany przez ustawę o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Gdy spotkamy się odmową udzielenia pomocy medycznej?
Bardzo często zdarzają się przypadki, gdzie publiczne placówki medyczne odsyłają pacjentki do innych placówek czy też w ostateczności odmawiają udzielenia pomocy, działając niezgodne z prawem. W sytuacji takiej należy poprosić o stosowny dokument odmawiający udzielenia pomocy medycznej i zawiadomić o tym fakcie Narodowy Fundusz Zdrowia.
W przypadku szpitali, gdy odmowa przyjęcia spowodowana jest brakiem wolnych miejsc szpital ten musi wskazać inną odpowiednią placówkę i zapewnić do niej transport. Inaczej jest w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia – wówczas szpital nie może odmówić udzielenia pomocy.

Alternatywa
Bezpłatna opieka medyczna dotyczy również kobiet, których mężowie pozostają w stosunku pracy i posiadają ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie członków rodziny w takim przypadku nie stanowi żadnego problemu. Ubezpieczenie męża obejmuje całą rodzinę. Wystarczy, że małżonek dopisze Was do swojego ubezpieczenia.

Tagi: , , ,
  • Małgorzata

    Bardzo dobry i pomocny artykuł!!!

  • malgmichalowska

    super napisane- skondensowane i konkretne.