Wszystkie posty w: Prawo dla każdego

Przedawnienie roszczeń o świadczenia z umów

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że nasze zobowiązania ulegają przedawnieniu i po upływie określonego ustawowo terminu mamy możliwość uchylenia się Czytaj więcej…


Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający są podmiotami zobligowanymi do stosowania ustawy zgodnie z regulacją art. 3 Pzp, przy zastrzeżeniu, Czytaj więcej…


Upadłość konsumencka – przesłanki ogłoszenia, wymagania wniosku o jej ogłoszenie

Upadłość konsumencka – przesłanki ogłoszenia, wymagania wniosku o jej ogłoszenie Czytaj więcej…


ALIMENTY W PRAKTYCE

Na pewno wielu z Was było do tej pory przekonanych, że tzw. alimenty płacą tylko rodzice na rzecz swoich dzieci. Oczywiście w praktyce rzeczywiście największe Czytaj więcej…


Regulamin zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – tryb uchwalenia oraz zakres spraw jakie powinien regulować

Uchwalenie regulaminu organu zarządzającego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej także „sp. z o.o.”), jakim jest niewątpliwie zarząd, ma na celu Czytaj więcej…


Skutki śmierci wspólnika spółki jawnej.

Spółka jawna jest spółką osobową prawa handlowego i uregulowano ją w ustawie  z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Czytaj więcej…


Obywatelstwo na gruncie prawa polskiego

 

Zgodnie z powszechnie spotykaną definicją przez obywatelstwo rozumiemy więź prawną łącząca jednostkę (osobę fizyczną) z państwem, na mocy, Czytaj więcej…


Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i uproszczenie procedury ,, jednego okienka”

Dzień 1 grudnia 2014 r. to data warta zapamiętania dla przedsiębiorców chcących zarejestrować nowo powstałą spółkę w KRS. Dokładnie w tym dniu Czytaj więcej…


Jednakowy termin uzupełnienia braków dla wszystkich wykonawców w myśl przepisów Pzp

Obowiązkiem zamawiającego jest wezwanie wykonawców, którzy w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie złożyli wymaganych dokumentów, do ich uzupełnienia. Czytaj więcej…


Przedawnienie w prawie cywilnym – jak korzystać z przepisów

Czas i jego upływ odgrywają kluczową rolę w prawie. Najprostszym przykładem obrazującym to zjawisko jest zasiedzenie. Czytaj więcej…


Czy darowiznę można obciążyć poleceniem?

Zgodnie z treścią art. 888 kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego Czytaj więcej…


Pakiety medyczne jako świadczenia nieodpłatne podlegające opodatkowaniu.

Świadczenia nieodpłatne nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę wprost. W polskim systemie prawa brak jest definicji legalnej owego zagadnienia. Czytaj więcej…