Wszystkie posty w: Prawo dla każdego

UPŁYW CZASU A „PRZYCZYNY DOTYCZĄCE ZAKŁADU PRACY” W ŚWIETLE ART. 2 UST. 1 PKT 2 USTAWY Z DNIA 30 KWIETNIA 2004 r. O ŚWIADCZENIACH PRZEDEMERYTALNYCH.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 2148) prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, Czytaj więcej…


Obniżenie spłat lub dopłat z udziałów przy podziale majątku wspólnego byłych małżonków w oparciu o art. 5 k.c.

Gdy dochodzi do podziału majątku wspólnego byłych małżonków, zazwyczaj przyjmuje się, że ich udziały w tym majątku są równe (każdy z nich ma udział wynoszący jedną drugą w majątku wspólnym). Mówiąc w największym skrócie można powiedzieć,                   że w takiej sytuacji każdy składnik majątku ma dwóch właścicieli – byłą żonę i byłego męża, a wyjście z tej sytuacji czyli dokonanie stosownego podziału w praktyce może się okazać niezwykle trudne Czytaj więcej…


Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką z powodu rażące niedbalstwa jako przyczyny niewypłacalności osoby fizycznej.

Wedle art. 4914 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2171) Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek tak zwanego rażącego niedbalstwa. W niniejszym opracowaniu nie będziemy zajmować się sytuacjami umyślnego działania dłużnika, gdyż wydaje się, że są to sytuacje dość czytelne, kiedy to celem dłużnika było pozyskanie odpowiedniej sumy pieniężnej                   w drodze zaciągania zobowiązań bez zamiaru zwrotu tych kwot, jako że oczywistym było,             że zwrot ten w danej sytuacji finansowej dłużnika w praktyce w ogóle nie będzie możliwy. Czytaj więcej…


PRZESŁANKI UCHYLENIA OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO WZGLĘDEM DZIECKA PEŁNOLETNIEGO NA PODSTAWIE ART. 1441 KRiO

Art. 1441 k.r.i.o. został dodany w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. Czytaj więcej…


BŁĄD JAKO PODSTAWA UCHYLENIA SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH NIEZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest jednostronną czynnością prawną, a zatem taką, Czytaj więcej…


Fikcja doręczenia a początek biegu terminu na dokonanie czynności prawnej w postępowaniu cywilnym.

W postępowaniu cywilnym niezwykle istotne jest określenie dnia, od którego rozpoczyna swój bieg termin na dokonanie danej czynności prawnej. Samo wskazanie, jak długi jest dany termin, z reguły nie wzbudza większych wątpliwości. Natomiast Czytaj więcej…


Nowe przepisy w 2016

Właśnie rozpoczął się luty kolejnego, 2016 roku. Jednak nadal nie wszyscy są świadomi wprowadzonych w nim nowych przepisów prawnych. W przypadku rozliczania się z Urzędem Skarbowym, zatrudniania pracowników, zamiaru pisania pozwu lub prowadzenia sklepu internetowego – warto upewnić się, że wiedza jest aktualna. Poniższy tekst sygnalizuje wskazane zmiany. Czytaj więcej…


Granice wyrokowania w postępowaniu cywilnym a określenie dnia wymagalności raty alimentacyjnej.

W sprawie o alimenty regułą jest konieczność rozstrzygnięcia, do którego dnia miesiąca mają być płatne kolejne raty alimentacyjne. Czytaj więcej…


Naruszenie dóbr osobistych w Internecie a odpowiedzialność osób świadczących usługi hostingowe.

Ogromna część naszego życia przeniosła się do Internetu. Często się zdarza, że także tam dajemy upust swoim emocjom, co może powodować naruszenie dóbr osobistych innych osób. Jakiś czas temu pisałem już o dobrach osobistych w Internecie, a w obecnym wpisie chciałbym poruszyć zagadnienie odpowiedzialności osób, które zajmują się prowadzeniem różnego rodzaju blogów, forum czy udostępniają swoją przestrzeń w Internecie innym użytkownikom do prowadzenia „życia” w Internecie. Czytaj więcej…


Samochód zastępczy z OC sprawcy – jak długo przysługuje poszkodowanemu?

Utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia stanowi szkodę majątkową. W piśmiennictwie podkreśla się, że normalnym następstwem w rozumieniu art. 361 § 1 k.c.  jest niemożność korzystania z samochodu przez poszkodowanego w sytuacji jego uszkodzenia. Czytaj więcej…


Błąd – wada oświadczenia woli

W poniższym artykule chciałbym dokonać egzegezy sytuacji, w której dochodzi do sprzedaży przedmiotu za znacznie zaniżoną cenę w wyniku wady oświadczenia woli. Zarówno kupujący jak i sprzedający w takiej sytuacji staje przed pytaniem co zrobić? Z jednej strony sprzedający stara się uniknąć niekorzystnego rozporządzania własnością natomiast z drugiej kupujący liczy na ziszczenie się dokonanej umowy. Czytaj więcej…


Limit umowy na czas określony

Kodeks pracy w artykule 25 wymienia rodzaje umów o pracę, które występują w prawie polskim. Umowę o pracę pracodawca może zawrzeć z pracownikiem na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na czas zastępstwa oraz na okres próbny. Czytaj więcej…