Wszystkie posty w: Prawo administracyjne

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający są podmiotami zobligowanymi do stosowania ustawy zgodnie z regulacją art. 3 Pzp, przy zastrzeżeniu, Czytaj więcej…


Przystąpienie do postępowania odwoławczego przed KIO

Zgodnie z treścią  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych zwanej dalej Pzp Czytaj więcej…


Możliwości zakwestionowania przez zamawiającego wyników kontroli przeprowadzonej przez Prezesa UZP

W obszarze prawa zamówień publicznych występuje szereg podmiotów, którym ustawodawca przyznał kompetencje w zakresie weryfikacji i oceny Czytaj więcej…


Warunki formalne skargi na orzeczenie KIO oraz odpowiedzi na skargę

Wydanie orzeczenie przez Krajową Izbę Odwoławczą w postępowaniu odwoławczym nie musi być ostatnią czynnością podjętą w ramach przysługujących środków ochrony Czytaj więcej…


Problemy praktyczne związane z wykluczeniem wykonawcy z powodu przynależności do grupy kapitałowej

Od wprowadzenia ustawą z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o Czytaj więcej…


Sposób obliczania terminów na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ oraz odpowiedzi na zadane pytania.

1. Instytucja wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ Czytaj więcej…


Co grozi dłużnikowi alimentacyjnemu?

W tym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie jakich konsekwencji może spodziewać się dłużnik alimentacyjny w przypadku kiedy Czytaj więcej…


Zamówienia wspólne, jako przykład kooperacji w zamówieniach publicznych

Podobnie jak wykonawcy łączą się w konsorcjum w celu zwiększenia swojej konkurencyjności, tak również zamawiający mogą wspólnie udzielać Czytaj więcej…


Odpowiedzialność solidarna członków konsorcjum w prawie zamówień publicznych

 

Zarówno prawo wspólnotowe i krajowe dopuszcza możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia w ramach działających wspólnie  Czytaj więcej…


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Kwestie dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego uregulowane są w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom Czytaj więcej…


Doręczenie pisma na gruncie przepisów KPA

doręczenie obrazek

Kwestie dotyczące doręczenia reguluje Rozdział 8 Kodeksu Postępowania Administracyjnego a dokładniej artykuły od 39 do 49. Doręczenie jest Czytaj więcej…


Omówienie przesłanek umożliwiających odstąpienie od stosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert, w świetle nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ukierunkowane jest na wybór najkorzystniejszej oferty oraz zawarcie umowy z wykonawcą, w celu Czytaj więcej…