Wszystkie posty w: Pracy

Nowe przepisy w 2016

Właśnie rozpoczął się luty kolejnego, 2016 roku. Jednak nadal nie wszyscy są świadomi wprowadzonych w nim nowych przepisów prawnych. W przypadku rozliczania się z Urzędem Skarbowym, zatrudniania pracowników, zamiaru pisania pozwu lub prowadzenia sklepu internetowego – warto upewnić się, że wiedza jest aktualna. Poniższy tekst sygnalizuje wskazane zmiany. Czytaj więcej…


Limit umowy na czas określony

Kodeks pracy w artykule 25 wymienia rodzaje umów o pracę, które występują w prawie polskim. Umowę o pracę pracodawca może zawrzeć z pracownikiem na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na czas zastępstwa oraz na okres próbny. Czytaj więcej…


Korzystanie ze służbowego komputera i Internetu w celach prywatnych

Osoby, które pracują przy pomocy komputera i Internetu, bardzo często w trakcie „dnia” muszą zrobić chwilę przerwy na zebranie myśli, by powrócić do zadania. Czytaj więcej…


Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Poza standardowym wypowiedzeniem umowy o pracę przewidzianym w przepisach prawy pracy, ustawodawca przewidział możliwość wypowiedzenia Czytaj więcej…


ZAWARCIE UGODY SĄDOWEJ W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Procesy przed sądem pracy mogą zakończyć się zawarciem ugody pomiędzy stronami, co jest alternatywą w stosunku do „zwykłego” postępowania sądowego Czytaj więcej…


Minimalne wynagrodzenie od stycznia 2015 roku to 1750 zł

Aby rozpocząć nowy 2015 rok w pozytywnym nastroju, przypominamy, że od 1 stycznia tego roku pracownicy zarabiający minimalne wynagrodzenie uzyskają Czytaj więcej…


Pakiety medyczne jako świadczenia nieodpłatne podlegające opodatkowaniu.

Świadczenia nieodpłatne nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę wprost. W polskim systemie prawa brak jest definicji legalnej owego zagadnienia. Czytaj więcej…


Procedura stwierdzenia choroby zawodowej.

Pojęcie choroby zawodowej jest zdefiniowane w Kodeksie Pracy – zgodnie z przepisem art. 2351 k.p. za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, Czytaj więcej…


Przechowywanie kart ewidencyjnych pracowników.

Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem łączy się z obowiązkiem prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Należy zaznaczyć, iż są to dwa odrębne obowiązki. Czytaj więcej…


OPINIA NT. NOWELIZACJI ART. 129 KODEKSU PRACY

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. Poz. 896), Czytaj więcej…