Wszystkie posty w: Gospodarcze

Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką z powodu rażące niedbalstwa jako przyczyny niewypłacalności osoby fizycznej.

Wedle art. 4914 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2171) Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek tak zwanego rażącego niedbalstwa. W niniejszym opracowaniu nie będziemy zajmować się sytuacjami umyślnego działania dłużnika, gdyż wydaje się, że są to sytuacje dość czytelne, kiedy to celem dłużnika było pozyskanie odpowiedniej sumy pieniężnej                   w drodze zaciągania zobowiązań bez zamiaru zwrotu tych kwot, jako że oczywistym było,             że zwrot ten w danej sytuacji finansowej dłużnika w praktyce w ogóle nie będzie możliwy. Czytaj więcej…


Nowe przepisy w 2016

Właśnie rozpoczął się luty kolejnego, 2016 roku. Jednak nadal nie wszyscy są świadomi wprowadzonych w nim nowych przepisów prawnych. W przypadku rozliczania się z Urzędem Skarbowym, zatrudniania pracowników, zamiaru pisania pozwu lub prowadzenia sklepu internetowego – warto upewnić się, że wiedza jest aktualna. Poniższy tekst sygnalizuje wskazane zmiany. Czytaj więcej…


Prawne aspekty prowadzenia serwisu internetowego umożliwiającego udział w loteriach

Urządzanie i prowadzenie gier losowych zostało poddane przez państwo szczególnej regulacji prawnej. Warunki i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach reguluje ustawa z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych[1]. Czytaj więcej…


Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający są podmiotami zobligowanymi do stosowania ustawy zgodnie z regulacją art. 3 Pzp, przy zastrzeżeniu, Czytaj więcej…


Przystąpienie do postępowania odwoławczego przed KIO

Zgodnie z treścią  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych zwanej dalej Pzp Czytaj więcej…


Możliwości zakwestionowania przez zamawiającego wyników kontroli przeprowadzonej przez Prezesa UZP

W obszarze prawa zamówień publicznych występuje szereg podmiotów, którym ustawodawca przyznał kompetencje w zakresie weryfikacji i oceny Czytaj więcej…


Warunki formalne skargi na orzeczenie KIO oraz odpowiedzi na skargę

Wydanie orzeczenie przez Krajową Izbę Odwoławczą w postępowaniu odwoławczym nie musi być ostatnią czynnością podjętą w ramach przysługujących środków ochrony Czytaj więcej…


Problemy praktyczne związane z wykluczeniem wykonawcy z powodu przynależności do grupy kapitałowej

Od wprowadzenia ustawą z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o Czytaj więcej…


Sposób obliczania terminów na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ oraz odpowiedzi na zadane pytania.

1. Instytucja wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ Czytaj więcej…


Ubezwłasnowolniony wspólnik spółki cywilnej.

Prawo dotyka wszystkich dziedzin naszego życia, więc musi być gotowe na każdą ewentualność. Czy tak jest w przypadku wspólnika spółki cywilnej bez pełnej zdolności do czynności prawnych? Czytaj więcej…


Odpowiedzialność solidarna członków konsorcjum w prawie zamówień publicznych

 

Zarówno prawo wspólnotowe i krajowe dopuszcza możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia w ramach działających wspólnie  Czytaj więcej…


Omówienie przesłanek umożliwiających odstąpienie od stosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert, w świetle nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ukierunkowane jest na wybór najkorzystniejszej oferty oraz zawarcie umowy z wykonawcą, w celu Czytaj więcej…