Konrad Różowicz

       

O sobie

Konrad Różowicz, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, prawnik współpracujący z Kancelarią Radcy Prawnego Mirosława Różowicza w Poznaniu (http://kancelariarozowicz.com), autor licznych artykułów naukowych oraz popularno-naukowych z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska oraz prawa spółdzielczego, prelegent na konferencjach, szkoleniowiec oraz założyciel autorskiego bloga poświęconego tematyce zamówień publicznych (http://blog-zamowienia-publiczne.blogspot.com). 

swojej kilkuletniej pracy prawnika, doradcy oraz trenera zdobył doświadczenie z zakresu z prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz prawa cywilnego. 


Prawne aspekty prowadzenia serwisu internetowego umożliwiającego udział w loteriach

Urządzanie i prowadzenie gier losowych zostało poddane przez państwo szczególnej regulacji prawnej. Warunki i zasady prowadzenia działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach reguluje ustawa z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych[1]. Czytaj więcej…


Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający są podmiotami zobligowanymi do stosowania ustawy zgodnie z regulacją art. 3 Pzp, przy zastrzeżeniu, Czytaj więcej…


Przystąpienie do postępowania odwoławczego przed KIO

Zgodnie z treścią  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych zwanej dalej Pzp Czytaj więcej…


Możliwości zakwestionowania przez zamawiającego wyników kontroli przeprowadzonej przez Prezesa UZP

W obszarze prawa zamówień publicznych występuje szereg podmiotów, którym ustawodawca przyznał kompetencje w zakresie weryfikacji i oceny Czytaj więcej…


Jednakowy termin uzupełnienia braków dla wszystkich wykonawców w myśl przepisów Pzp

Obowiązkiem zamawiającego jest wezwanie wykonawców, którzy w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie złożyli wymaganych dokumentów, do ich uzupełnienia. Czytaj więcej…


Warunki formalne skargi na orzeczenie KIO oraz odpowiedzi na skargę

Wydanie orzeczenie przez Krajową Izbę Odwoławczą w postępowaniu odwoławczym nie musi być ostatnią czynnością podjętą w ramach przysługujących środków ochrony Czytaj więcej…


Uchylanie się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Perspektywa wykonawcy i zamawiającego.

Szereg czynności przewidzianych przepisami ustawy prawa zamówień publicznych (dalej Pzp) poprzedza zawar Czytaj więcej…


Problemy praktyczne związane z wykluczeniem wykonawcy z powodu przynależności do grupy kapitałowej

Od wprowadzenia ustawą z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o Czytaj więcej…


Sposób obliczania terminów na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ oraz odpowiedzi na zadane pytania.

1. Instytucja wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ Czytaj więcej…


Zamówienia wspólne, jako przykład kooperacji w zamówieniach publicznych

Podobnie jak wykonawcy łączą się w konsorcjum w celu zwiększenia swojej konkurencyjności, tak również zamawiający mogą wspólnie udzielać Czytaj więcej…


Odpowiedzialność solidarna członków konsorcjum w prawie zamówień publicznych

 

Zarówno prawo wspólnotowe i krajowe dopuszcza możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia w ramach działających wspólnie  Czytaj więcej…


Omówienie przesłanek umożliwiających odstąpienie od stosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert, w świetle nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ukierunkowane jest na wybór najkorzystniejszej oferty oraz zawarcie umowy z wykonawcą, w celu Czytaj więcej…