Piotr Przygoda

 

O sobie

Piotr Przygoda jest adwokatem należącym do Izby Adwokackiej w Warszawie. W 2009 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2010 – 2012 odbywał aplikację adwokacką.

W swojej codziennej praktyce najczęściej spotyka się z problemami prawnymi z zakresu prawa karnego i cywilnego, zwłaszcza prawa nieruchomości i prawa spadkowego. Tym niemniej jego zainteresowania zawodowe obejmują również postępowanie sądowoadministracyjne oraz zagadnienia z zakresu kryminalistyki, kryminologii i socjologii prawa.
e-mail: biuro@adwokatprzygoda.pl


Obniżenie spłat lub dopłat z udziałów przy podziale majątku wspólnego byłych małżonków w oparciu o art. 5 k.c.

Gdy dochodzi do podziału majątku wspólnego byłych małżonków, zazwyczaj przyjmuje się, że ich udziały w tym majątku są równe (każdy z nich ma udział wynoszący jedną drugą w majątku wspólnym). Mówiąc w największym skrócie można powiedzieć,                   że w takiej sytuacji każdy składnik majątku ma dwóch właścicieli – byłą żonę i byłego męża, a wyjście z tej sytuacji czyli dokonanie stosownego podziału w praktyce może się okazać niezwykle trudne Czytaj więcej…


Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką z powodu rażące niedbalstwa jako przyczyny niewypłacalności osoby fizycznej.

Wedle art. 4914 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2171) Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek tak zwanego rażącego niedbalstwa. W niniejszym opracowaniu nie będziemy zajmować się sytuacjami umyślnego działania dłużnika, gdyż wydaje się, że są to sytuacje dość czytelne, kiedy to celem dłużnika było pozyskanie odpowiedniej sumy pieniężnej                   w drodze zaciągania zobowiązań bez zamiaru zwrotu tych kwot, jako że oczywistym było,             że zwrot ten w danej sytuacji finansowej dłużnika w praktyce w ogóle nie będzie możliwy. Czytaj więcej…


Fikcja doręczenia a początek biegu terminu na dokonanie czynności prawnej w postępowaniu cywilnym.

W postępowaniu cywilnym niezwykle istotne jest określenie dnia, od którego rozpoczyna swój bieg termin na dokonanie danej czynności prawnej. Samo wskazanie, jak długi jest dany termin, z reguły nie wzbudza większych wątpliwości. Natomiast Czytaj więcej…


Granice wyrokowania w postępowaniu cywilnym a określenie dnia wymagalności raty alimentacyjnej.

W sprawie o alimenty regułą jest konieczność rozstrzygnięcia, do którego dnia miesiąca mają być płatne kolejne raty alimentacyjne. Czytaj więcej…


Praktyczne różnice między pismem przygotowawczym a załącznikiem do protokołu w postępowaniu cywilnym.

Polska procedura cywilna opiera się na zasadzie ustności posiedzeń, wedle której co do zasady wszelkie żądania, wnioski, twierdzenia oraz dowody na Czytaj więcej…


ZAKRES KONTROLI ODWOŁAWCZEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ SĄD DRUGIEJ INSTANCJI W SPRAWACH KARNYCH I WYKROCZENIOWYCH. UWAGI NA TLE WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGNATURA AKT IV KK 109/2014).

W każdej sprawie karnej czy też wykroczeniowej Sąd drugiej instancji ma obowiązek odnieść się Czytaj więcej…